Onze missie en visie geven antwoord op de vragen: “Wie zijn wij? Wat doen wij? Op welke manier doen we dat? En heel belangrijk: waarom doen we dit?”

Missie – waar staan we voor.

De zorg- en dienstverlening van Life Academy is gebouwd op een fundament van vier pijlers.

‘Eerst relatie dan prestatie’

De grondgedachte van ‘eerst relatie dan prestatie’ is dat als de relatie goed zit, er sprake is van vertrouwen en dus veiligheid. Dan is er een goede bodem voor optimale resultaten. Life Academy investeert in de relatie en de directe omgeving. Vanuit een goede vertrouwensband wordt er gewerkt naar persoonlijke ontwikkeling, doelen en zelfstandigheid. We hebben een transparante communicatie naar de jeugdige, de ouders en naar betrokken organisaties waarmee wordt samengewerkt.

‘Gezinsgerichte benadering’

Deze benadering komt allereerst voort uit de overtuiging dat er sprake is van een loyaliteitsband tussen ouders en kinderen, die mede gekleurd worden door de familiegeschiedenis. Daarnaast bezien wij het gezin vanuit de optiek van de systeembenadering. Het probleem van één gezinslid is niet los te zien van het gehele gezinssysteem. Life Academy begeleidt naar oplossingen binnen de context van het gezin door de begeleiding aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en ouders. Dit wordt onder andere uitgedrukt doordat wij de kinderen thuis bezoeken. Hierbij is ook de sociale context relevant waarin het gezin leeft en de invloed van die context op het gezin. Zo kan het zinvol zijn om personen die een gezin tot steun zijn te betrekken bij de begeleiding.

‘Vraaggerichtheid als basisattitude’

Het is essentieel om het kind en de ouders een sterke en centrale rol toe te kennen in de begeleiding. Door de regie bij de hulpvragers over hun leven en over hun eigen veranderingsproces te laten, is de kans op succesvolle en effectieve hulpverlening groter. Onze begeleiding wordt gekenmerkt door een flexibel aanbod dat hulp op maat mogelijk maakt. De praktijk laat zien dat hulpvragers bij een reguliere zorgaanbieder pas na een paar dagen terecht kunnen. De hulpvrager kan bij ons vaak op dezelfde dag terecht bij de begeleider voor de benodigde begeleiding. De begeleiders van Life Academy zijn flexibel en beschikbaar buiten kantoortijden. Het kind en/of de ouders hebben zelf de regie over de zorgmomenten en kunnen dit flexibel inplannen. Life Academy maakt gebruikt van Whatsapp, social media en mobiele telefoons om bereikbaar te zijn in het geval het kind en/of de ouders daar buiten de begeleidingsmomenten behoefte aan hebben.

‘Oplossingsgericht, doeltreffend en effectief’ 

Life Academy heeft de begeleidingsfases doelmatig ingericht waarbij de hulpvraag leidend is en de begeleiding continue verbeterd wordt. Samen met de hulpvragers wordt er een actieplan met doelen opgesteld. We verbeteren en vernieuwen voortdurend om met de beschikbare middelen de beste kwaliteit te bieden. De kwaliteit van de begeleiding wordt gewaarborgd door de vereiste kwalificaties en door de doelmatige aanpak. In de begeleiding ligt de focus op oplossingen en niet op de problemen van het kind en/of ouders. Het uitgangspunt is dat de hulpvrager in staat is eigen oplossingen te construeren.

Visie – waar gaan we voor.

Life Academy investeert in de relatie en de directe omgeving. Vanuit een goede vertrouwensband wordt er gewerkt naar persoonlijke ontwikkeling, doelen en zelfstandigheid. We hebben een transparante communicatie naar het kind, de ouders en naar betrokken organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Life Academy begeleidt naar oplossingen binnen de context van het gezin door de begeleiding aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en ouders. Dit wordt onder andere uitgedrukt doordat wij de kinderen thuis bezoeken. Hierbij is ook voor de sociale context waarin het gezin leeft en de invloed van die context op het gezin. Zo kan het zinvol zijn om personen die een gezin tot steun zijn te betrekken bij de begeleiding.

Onze begeleiding wordt gekenmerkt door een flexibel aanbod dat hulp op maat mogelijk maakt. De praktijk laat zien dat hulpvragers bij het reguliere zorgaanbod pas na een paar dagen terecht kunnen. De hulpvrager kan bij ons vaak op dezelfde dag terecht bij de begeleider voor de nodigde begeleiding. De begeleiders van Life Academy zijn flexibel en beschikbaar buiten kantoortijden. Het kind en/of de ouders hebben zelf de regie over de zorgmomenten en kunnen dit flexibel inplannen. Life Academy maakt gebruikt van Whatsapp, sociale media en mobiele telefoons om bereikbaar te zijn in het geval het kind en/of de ouders daar buiten de begeleidingsmomenten behoefte aan heeft.

Life Academy heeft de begeleidingsfases doelmatig ingericht waarbij de hulpvraag leidend is en de begeleiding continue verbeterd wordt. Samen met de hulpvragers wordt er een actieplan met doelen opgesteld. We verbeteren en vernieuwen voortdurend om met de beschikbare middelen de beste kwaliteit te bieden. De kwaliteit van de begeleiding wordt gewaarborgd door de vereiste kwalificaties en door de doelmatige aanpak.